درباره آرشیو همایش :
سیستم آرشیو همایش یک پروژه غیر انتفاعی بوده که با هدف حفظ اطلاعات یک همایش پس از برگزاری آن ، پایه ریزی گردیده است . از آنجا که برگزاری هر همایش حجم کاری و بار مسئولیتی زیادی را بر دوش برگزار کنندگان آن همایش تحمیل می نماید ، متاسفانه پس از برگزاری ، آن همایش و اهداف آن به فراموشی سپرده می شود که این مورد علاوه بر اینکه زحمات چندین ماهه کادر برگزار کننده همایش را پس از مدتی به باد فراموشی می سپارد ، جامعه علمی کشور را نیز از نتایج آن همایش بی بهره می گرداند . در سیستم آرشیو سعی شده نقص موجود در اطلاع رسانی بعد از همایش پوشش داده شود و اطلاعات یک همایش را تا سالها قابل دسترس نگاه دارد .

حامی cnf.ir :
cnf.ir تحت حمایت مالی و عملیاتی شرکت فرازنت قرار دارد که پس از تجربه ارزشمندی که در راستای محصول اول شرکت همایش نگار - نرم افزار مدیریت و داوری همایش کسب گردیده هدف cnf.ir حفظ اطلاعات ارزشمند هر همایش تعیین گردید .